Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Kartlegging 

Tankefangst

Prosjektgruppen gjennomførte høsten 2016 en stor samling, «ÅPENT HUS» på Lampeland og seks samlinger på lokalt nivå. Til sammen bidro 265 innbyggere og ansatte i kommunene inn i vårt TANKEFANGST-anlegg, noe som resulterte i et stort materiale til vårt oversiktsarbeid. Les mer om tankefangst her. 

 

Folkehelseprofiler

Folkehelseprofilene som legges ut hvert år gir oss et oversiktsbilde av utfordringer i den enkelte kommune sammenlignet med Buskerud og landet for øvrig.

 

Her er lenker til folkehelseprofilene for kommunene i Numedal:

Flesberg kommune
Rollag kommune

Nore og Uvdal kommune

 

Grunnlagsdokument med utfordringsoversikter

I henhold til folkehelseloven, samt plan- og bygningsloven skal kommunene sørge for helseoversikter, prioritering av innsatsområder og hensiktsmessige tiltak. Gjennom prosjektet har det blitt arbeidet med innhenting av informasjon til helseoversikten. En oppdatert beskrivelse av helsetilstand i kommunene i Numedal per 01.06.2018, samt de positive og negative faktorene som kan virke inn på helsen i befolkningen, finner du her.Helseoversikten og utfordringsområdene som dokumenteres, skal være førende for kommunenes samlede planarbeid. Hvis du vil lese en kortere sammendrag av folkehelseoversikten for Numedal samlet, så finner du den her

 

Nærmiljøkvaliteter

Nærmiljøkvaliteter i Numedal

Nærmiljø er et begrep som kan forståes som en samlebetegnelse for de ulike fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø; det omfatter blant annet trafikkforhold, samfunnsmessige og kommersielle tjenester, barns lekemuligheter og muligheter for friluftsliv (Kilde: Store norske leksikon, 2012). Nærmiljøbegrepet er mangeartet og sammensatt.

 

Faglige innfallsvinkler for å forstå begrepet nærmiljøkvaliteter

Helsedirektoratet benytter følgende definisjon på nærmiljøkvaliteter:

«Med nærmiljøkvaliteter menes faktorer i nærmiljøet som fremmer eller motvirker folkehelsen. Nærmiljø omfatter både fysiske og sosiale forhold, samspillet mellom mennesker og mellom mennesker og deres fysiske omgivelser» (Helsedirektoratet 2014d, s. 134).

Miljøet man er en del av, har stor betydning for hvilken helseatferd man har, og dermed også hvilken helse man har.

 

«Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» i Numedal

Dette 3-årige prosjektet skal:

  • Kartlegge faktorer i nærmiljøet som hemmer eller fremmer folkehelsen gjennom medvirkning fra befolkningen/innbyggerne.

  • Prosjektet skal gi bedre kvalitativ kunnskapsoversikt om hvilke nærmiljøkvaliteter som påvirker folkehelsen.

 

Prosjektet har også gitt oss en bedre oversikt om hvilke nærmiljøkvaliteter som påvirker vår helse/ folkehelse. Du finner en oversikt over disse kvalitetene her.