Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

naturens hjerte 003

Naturens eget hjerte

Foto: Irene B. Nørsterud

Fra fotokonkurransen "MittNumedal.no"

 

prosjekter og aktiviteter i nore og uvdal kommune

 

Vi besøker frivillige lag og foreninger

 

Våren 2017 inviterer vi oss inn på årsmøter hos frivillige lag og foreninger for å informere om prosjektet. Samtidig ønsker vi innspill på hvordan

«Numedal – mitt lokalsamfunn» kan gjøre de frivillige i stand til å gjøre en enda bedre jobb.

 

Prosjekter i Nore og Uvdal:


1. Ungdomsprosjekt

Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av ungdomsrådsrepresentanter, representanter fra ungdomsklubben, foreldrerepresentanter og ungdomsleder. «Numedal – mitt lokalsamfunn» bistår prosjektet.
Det er søkt om midler til AKTIV FREDAG gjennom Sparebankstiftelsen. Hovedmålsettingen med AKTIV FREDAG er å gi ungdom i alderen 13-18 år en rusfri og sosial arena der de kan være fysisk aktive, og gjennomføre spennende og morsomme aktiviteter på ungdommens premisser. Det jobbes videre med å sikre finansiering i tiden framover.
«Numedal – mitt lokalsamfunn» skal jobbe med medvirkningsprosesser blant ungdommene i tiden framover.

 

2. Nettverk med unge pensjonister

Det er et ønske å mobilisere denne gruppen til å bistå inn i frivilligheten. Hensikten er meningsfylte oppgaver i et sosialt fellesskap. «Numedal – mitt lokalsamfunn» bistår initiativet.
Dette nettverket er i startgropa.


3. Bistå frivillige lag og foreninger med gjennomføring av prosjekter

En viktig del av folkehelsearbeidet gjennomføres av frivillige lag og foreninger. Disse organisasjonene har ofte mange prosjekter på agendaen.

«Numedal – mitt lokalsamfunn» skal bistå de frivillige i å få gjennomført sine prosjekter gjennom bistand til søknadsskriving, kvalitetssikring av prosjektplaner og tips til finansieringsmuligheter.

 

Det er søkt om midler til TUFTEPARK gjennom Sparebankstiftelsen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom IL Noringen, Bu i Nore og Numedal Videregående skole, og anlegget skal opparbeides i tilknytning til idrettsbanen ved Numedal Videregående.

 

Det er også søkt om støtte til TURVEI NOREFJORD. Prosjektet gjennomføres av Bu i Nore, og målet er en sammenhengende turvei mellom Norefjord og Kravik-gårdene (langs Fv. 40). Turveien er pr i dag (23.02.17) opparbeidet på strekningen Norefjord til Straumen.

 

«Numedal – mitt lokalsamfunn» bistår kommunens Bygdekvinnelag i forbindelse med oppstart av et prosjekt knyttet til mat i skolen.

Ta kontakt dersom dere ønsker at «Numedal – mitt lokalsamfunn» skal bistå i realisering av konkrete nærmiljøprosjekter.

 

Opprettelse av lokal arbeidsgruppe i Nore og Uvdal kommune

I løpet av desember 2016 fikk vi nedsatt en lokal arbeidsgruppe i kommunen som skal arbeide med prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Nore og Uvdal kommune. Denne arbeidsgruppa består av følgende personer:
- Malin Bekkeseth (helsesøster)
- Terje Halland (næringskonsulent)
- Gunn Anita Sporan (lærer)
- Viola Bergerud (koordinator for barn og unge med funksjonsnedsettelse)
- Målfrid Toeneiet (lokal prosjektleder)

 

Lokal samling 30.11.16 - Rødberg


Den lokale delen av prosjektet «Numedal – mitt lokalsamfunn» ble startet med et åpent møte med frivillige lag og foreninger i Nore og Uvdal. Møtet ble avholdt 30.11.16, og 17 personer fra ulike lag og foreninger møtte. Det ble gjennomført en idémyldring knyttet til prosjekter som er aktuelle å knytte opp mot prosjektet nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.
Av prosjekter drøftet kan vi trekke fram:
- Oppgradering av lysløype på Rødberg
- Utvikling av Bakkeøya i Uvdal
- Tuftepark på Numedal videregående
- Ungdomsprosjekt
- Aktivisering av unge pensjonister
- Skolemat
- Utvikling av Norefjord stasjon
- Turveier
- Badeplasser

 

Et tankekart over alle prosjektene som ble nevnt finner du her.