Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Skolemat

Nå blir det endelig et gratis skolemåltid til alle elever i skolene i Nore og Uvdal.Skolemat

Oppmuntringstilsynet

Livsgnistrer Tom Åge Myhren og fastantropolog Ivar Haugstad

 Foto: Nærmiljø og lokalsamfunn

 

gratis skolemat 

Det tok et år fra ideèn om å gjenoppta arbeidet om et felles gratis skolemåltid for alle elevene i kommunen ble drøftet, til det ble virkelighet. 

 

Den 28.05.2018 vedtok kommunestyret i Nore og Uvdal at det gjennomføres en prøveordning med et varmt skolemåltid en dag per uke for alle elever i Nore og Uvdal kommune skoleåret 2018/2019. Kommunen bevilger kr 120 000 til dekning av merutgiftene av tiltaket og ordningen skal evalueres per 1. tertial 2019. 

 

Det var i mai i fjor at Nore bygdekvinnelag som initiativtaker ba om et møte med kommunens Folkehelseprosjekt for å hente støtte og for å se hvilke muligheter som fantes innen dette prosjektet. Fokuset var rettet mot skolemåltidets betydning. Prosessen har hatt medvind takket være positivt samarbeid med FAU og lærere på begge skolene,  representanter fra Bergtun omsorgssenter, medlemmer fra bygdekvinnelagene i Uvdal og Nore, representant fra kommunens administrasjon og fra Folkehelseprosjektet.

 

Erfaringer fra Uvdal.

Uvdal bygdekvinnelag har i lengre tid vært på Uvdal skole annenhver torsdag og disket opp med god tradisjonsmat til elevene. Dette har vært en drivkraft for Nore bygdekvinnelag for å få til et likelydende tilbud til alle elever i kommunen. Nore bygdekvinnelag kunne ikke selv ta ansvaret for matlagingen, men mente det var muligheter for å bidra med andre praktiske gjøremål.

 

Bergtun omsorgssenter leverer mat til skolene.

Levering av mat fra kjøkkenet på Bergtun er vurdert opp mot at ansatte på skolene/Bygdekvinnelaget alene skal stå for tilberedning av skolemåltidet. Levering fra Bergtun til begge skolene fordelt på to dager gir stordriftsfordeler som gjør at med frivillig innsats fra bygdekvinnene, vil dette bli en ordning som begge skolene kan håndtere. 

 

Politikere og rådmannen positive

Kommuneplanens samfunnsdel (2010-2021) har folkehelse og bolyst som ett av to satsningsområder. Gode oppvektstvilkår er derfor et område som bør ha ekstra fokus. I Nore og Uvdal har det i lang tid vært fokus på gode matvaner i barnehagene. Dette var også i sin tid medvirkende til at det ble etablert skolemåltid for 1.-4.kl.

 

Rådmannen mener at tiltaket med et varmt skolemåltid i uken organisert i samarbeid med bygdekvinnelagene er et godt eksempel på samskaping» i praksis og atkommunen derfor bør forsøke strekke seg langt for å imøtekomme denne type positiv vilje til samarbeid mellom det offentlige og private. Tiltaket som her foreslås vil dessuten kunne gi nyttig læring med overføringsverdi til andre, lignende prosjekter/samarbeidstiltak.