Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Nypreppa skispor

Nypreppa skispor

Foto: Vibeke Nørstebø

Fra fotokonkurransen Mitt Numedal.no

 

generelt Om prosjektet

Deltagerkommunene i dette prosjektet er Flesberg kommune, Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune i Numedal øverst i Buskerud. Samlet innbyggertall i Numedal var pr. 1. kvartal 2018, 6581 personer. Antall fritidsboliger i Numedal i 2018 var ca 9000, noe som innebærer at kommunene periodevis har et betydelig antall fritidsbeboere i tillegg til de fastboende.

 

Kommunene er gjennom folkehelseloven gitt et stort ansvar for iverksetting, gjennomføring og oppfølging av folkehelsearbeidet. Loven stiller krav til oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, til systematikk og planforankring gjennom kommuneplanprosessen. Helsevennlig nærmiljø - og lokalsamfunnsutvikling setter menneskene i sentrum for samfunnsutviklingen.

 

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Illustrasjon: Fra Idébanken (www.idebanken.org)

Det er ulike innfallsvinkler til påvirkning av helse. Prosjektet skal jobbe helsefremmende i nærmiljø og lokalsamfunn gjennom medvirkning og deltagelse fra innbyggerne. Helsefremmende arbeid er definert som «den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse». Denne definisjonen vektlegger at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over egen situasjon framheves som viktig. Å skape et støttende miljøer samt styrke lokalmiljøets muligheter for handling er viktige innsatsområder (se figur).

 

Strategier og satsingsområder i kommunene

Folkehelse er med blant strategier og satsingsområder i alle tre kommunenes kommuneplaner. Kommunenes folkehelsekoordinatorer opplever imidlertid utfordringer med å nå angitte mål for folkehelsearbeidet.  Noe av bagrunnen for dette er:

 

 • Kommunenes varierende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som grunnlag for planlegging og prioritering av tiltak.

 • Varierende bevissthet innenfor kommunens ulike fagenheter og øvrige organer om betydningen av folkehelsearbeidet og deres ansvar for medvirkning i dette.

 • Behov for et bedre grunnfundament, inkl. metoder og modeller, som gir mindre sårbarhet i samarbeidet mellom kommunene og frivillig sektor.

 • Behov for å vurdere samarbeidsmodeller som kan gi en mer kostnadseffektiv ressursbruk, samt økt gjennomføringsevne og bærekraft.

 

På dette grunnlaget er det tatt initiativ til et samarbeid mellom kommunene i Numedal med sikte på økt måloppnåelse i folkehelsearbeidet. Numedalskommunene har gjennomført en landskaps- og ressurskartlegging, ledet av Numedalsutvikling IKS. Kartleggingen har vist at det ligger godt til rette for å utvikle samarbeid på tvers av kommuner og sektorer innenfor området idrett, friluftsliv og folkehelse.

 

Effektmål

 • Bidra til gode nærmiljø og lokalsamfunn i Numedal som fremmer folkehelse

 • Gjennom mer samordnet tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv ha bidratt til økt bosteds- og besøksattraktivitet i Numedal, ha styrket det frivillige arbeidet og gitt økt grunnlag for næringsutvikling.

 

Resultatmål

 • Ha utarbeidet og oppdatert utfordringsoversikter på folkehelseområdet. Oversiktene skal også inneholde nærmiljøkvaliteter og -faktorer som fremmer eller hemmer folks helse og trivsel i kommunene i Numedal.

 • Kartlegge og velge ut modeller og metoder for medvirkning og samarbeid i folkehelsearbeidet, inkl. lokale prosjekter i Numedal. Dette skal omfatte medvirkning fra kommunale fagenheter og øvrige kommunale organer, frivillige organisasjoner, private aktører og ulike befolkningsgrupper. Det skal også ses på modeller for samarbeid på tvers av kommuner og sektorer innenfor området folkehelse, friluftsliv og idrett gjennom partnerskap.

 • Prioritere og gjennomføre minst ett tiltak i hver kommune, i samsvar med lokale behov og utfordringer. I tillegg ha planlagt og gjennomført minst ett fellestiltak for hele Numedal.

 • Gjennom samarbeid med Buskerud fylkeskommune og ulike FoU-miljøer, ha gjennomført kompetanseutviklingstiltak innenfor lokalsamfunnsutvikling og folkehelse.

 • Ha rapportert i samsvar med krav og forventninger fra prosjekteiere og finansieringskilder, samt sørget for tilfredsstillende resultatformidling til aktuelle interessenter.

 

Organisering

Prosjekteier: Kommunene i Numedal i tett samarbeid med Buskerud Fylkeskommune.

 

Styringsgruppeleder og prosjektansvarlig (PA): Jon Gjæver Pedersen, rådmann i Flesberg kommune.

 

Prosjektleder:  Frøydis Lislevatn, Flesberg kommune.

 

Lokale prosjektledere:

 • Nore og Uvdal kommune: Britt Guton Halland

 • Rollag kommune: Nadine Mielke

 • Flesberg kommune: Frøydis Lislevatn

 

Styringsgruppa består av:

 • Jon Gjæver Pedersen, rådmann i Flesberg kommune

 • Hans Henrik Thune, rådmann i Rollag kommune

 • Rune Antonsen, rådmann i Nore og Uvdal kommune

 • Randi Haldorsen, Buskerud fylkeskommune


Deltakere i prosjektgruppa foruten prosjektlederne er:

 • Kjersti Morseth Hallerud, Buskerud fylkeskommune

 • Halvor Rostad