Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

alt henger sammen med alt responsive 12

Alt henger sammen med alt

Illustrasjon: Camilla Ihlebæk

 

Hva er folkehelse?

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand på gruppenivå, og påvirkes av ulike forhold som direkte eller indirekte berører helsen. Begrepene folkehelse og folkehelsearbeid er definert slik i folkehelseloven:

 

Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.


Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

 

Folkehelse – et resultat av mange faktorer

I figuren under illustreres hvordan et helt lokalsamfunn må drive med «kapasitetsbygging» i befolkningsgruppene for å skape robuste barn og familier, den helhetlige sammenhengen mellom folkehelsa og helsedeterminanter. Modellen viser alle faktorer som påvirker helsa. Disse spenner fra personlige egenskaper som alder og kjønn, til samfunnsforhold som kultur, arbeid bo- og nærmiljø, utdanning og sosiale nettverk. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsa, eller øke risikoen for sykdom. Dette gjør at folkehelsearbeid krever en helhetlig innsats. (Whitehead & Dahlgren, 1991)

 

 

Faktorer som påvirker helse

Folkehelse - et resultat av mange faktorer

Illustrasjon: Hentet fra Regjeringen.no