Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

medvirkning, deltakelse og samskaping

Medvirkning og deltagelse

Medvirkning og deltakelse fra lag og foreninger og andre grupper eller personer i lokalsamfunnet er en suksessfaktor.

 

En definisjon på demokrati er at en aktivt og bevisst deltar i demokratiske prosesser, tar ansvar for egne handlinger, har myndighet til å fremme egne eller andres saker og respekterer de grunnleggende verdier det demokratiske samfunnet bygger på. Medvirkning kan brukes i de fleste sammenhenger der flere mennesker er involvert. Arbeidet kan dreie seg om både fysisk utvikling og tilrettelegging (plan- og byggeprosesser) og sosiale prosesser som nettverksbygging, integrering, framtidsvisjoner osv.


Medvirkningsprosesser innebærer en reell fordeling av makt og ansvar. Når makten til å ta avgjørelser blir delegert, får man en høy grad av reell medvirkning. 

 

Professor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling (HLB) beskriver i sitt foredrag på Lampeland 19.september 2016, forskjellen på deltagelse og medvirkning slik:

 

Prosjekt: Mål, delmål og indikatorar er klare. 

Verdiskaping og innovasjon:Deltakarane og deira kunnskap er ressursgrunnlaget.

 

Deltaking og medverknad er ikkje det same:

 Medverkar Deltakar

Andre "eig" prosessen

Eg er deleigar

Andre spør om mine tankar om deira innspel/utspel

Mine tankar/innspel er sjølve ressursane i prosessen

 Ikkje ansvar for at prosessen blir vellukka

Direkte ansvar i prosessen

Rett til medverknad, men prosessen er ikkje avhengig av at eg deltar

Utan meg stoppar prosessen

Verktøy 

 Høyring/infomøte o.l.

 Dialog / mobilisering

Prosjekt: Mål, delmål og indikatorar er klare

Verdiskaping, innovasjon, deltakarane og deira kunnskap er ressursgrunnlaget

 

Medvirkning i folkehelsearbeidet

Nærmiljøer er viktige arenaer i folkehelsearbeidet. I nærmiljøet «møtes» summen av påvirkningsfaktorer. Disse får ofte avgjørende betydning for folks helse. Gjennom prosjektet har man forsøkt å identifisere og kartlegge nærmiljøfaktorer som hemmer og fremmer folks helse gjennom bruk av ulike metoder for medvirkning. Vi har benyttet «tankefangst» som metode i møter for å innhente denne kvalitative informasjonen på. Arrangementene som rapporten bygger på er alle avholdt høsten 2016. 

 

Vi har selv arrangert noen møter og invitert oss inn i andre, for å samle informasjon fra en bred gruppe av befolkningen.

 

Metoder for medvirkning i prosjektet kan du lese om her. 

 

Samskaping

Samfunnet trenger å skape nye løsninger og nye modeller for å møte velferdsstatens utfordringer. Kanskje er noe av svaret samskaping? Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter.

 

Det finnes en del del teoretisk kunnskap om samskaping, men det mangler praktisk kunnskap og verktøy. Samskaping skjer i dag i stor grad som skreddersøm der samarbeidsløsningene utvikles fra bunnen av, med høye etableringskostnader for partene. KS har utviklen en ny håndbok i samskaping. Les mer om denne her.