Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

medvirkning og deltakelse

 

Medvirkning og deltakelse fra lag og foreninger og andre grupper eller personer i lokalsamfunnet er en suksessfaktor.

 

En definisjon på demokrati er at en aktivt og bevisst deltar i demokratiske prosesser, tar ansvar for egne handlinger, har myndighet til å fremme egne eller andres saker og respekterer de grunnleggende verdier det demokratiske samfunnet bygger på. Medvirkning kan brukes i de fleste sammenhenger der flere mennesker er involvert. Arbeidet kan dreie seg om både fysisk utvikling og tilrettelegging (plan- og byggeprosesser) og sosiale prosesser som nettverksbygging, integrering, framtidsvisjoner osv.


Medvirkningsprosesser innebærer en reell fordeling av makt og ansvar. Når makten til å ta avgjørelser blir delegert, får man en høy grad av reell medvirkning. Les mer om medvirkning (medvirkningstrappa) her.

 

Professor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling (HLB) beskriver i sitt foredrag på Lampeland 19.september 2016, forskjellen på deltagelse og medvirkning slik:

 

Prosjekt: Mål, delmål og indikatorar er klare.Verdiskaping, innovasjon, deltakarane og deira kunnskap er ressursgrunnlaget

Deltaking og medverknad er ikkje det same:

 Medverkar

Deltakar

Andre "eig" prosessen

Eg er deleigar

Andre spør om mine tankar om deira innspel/utspel

Mine tankar/innspel er sjølve ressursane i prosessen

 Ikkje ansvar for at prosessen blir vellukka

Direkte ansvar i prosessen

Rett til medverknad, men prosessen er ikkje avhengig av at eg deltar

Utan meg stoppar prosessen

Verktøy

 Høyring/infomøte o.l.

 Dialog / mobilisering

Prosjekt: Mål, delmål og indikatorar er klare

Verdiskaping, innovasjon, deltakarane og deira kunnskap er ressursgrunnlaget