Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Kos ved Vasstulvannet beskjært

Kos ved Vasstulvannet

Foto: Gunhild Lesteberg Kjøntvedt

 

Om prosjektet

 

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal

Dette 3-årige prosjektet (2016 – 18) skal gjennom deltagelse og medvirkning fra lokalbefolkningen finne ut hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter som hemmer og fremmer folkehelse. Videre mobilisering lokalt i kommunene skjer ved deltakelse i utvikling og gjennomføring av prosjekter.

 

Målsettingen er: Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

 

Prosjektet eies av kommunene i Numedal i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, med Flesberg kommune ved rådmannen som prosjektansvarlig.

 

Nærmiljøkvaliteter - hva er det ?

Nærmiljø er et begrep som kan forståes som en samlebetegnelse for de ulike fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø; det omfatter blant annet trafikkforhold, samfunnsmessige og kommersielle tjenester, barns lekemuligheter og muligheter for friluftsliv (Kilde: Store norske leksikon, 2012). Nærmiljøbegrepet er mangeartet og sammensatt.

 

Helsedirektoratet benytter følgende definisjon på nærmiljøkvaliteter

Med nærmiljøkvaliteter menes faktorer i nærmiljøet som fremmer eller motvirker folkehelsen. Nærmiljø omfatter både fysiske og sosiale forhold, samspillet mellom mennesker og mellom mennesker og deres fysiske omgivelser (Helsedirektoratet 2014).

 

Miljøet man er en del av har stor betydning for hvilken helseatferd man har, og dermed også hvilken helse man har.