Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Kick off  på Lampeland 19. september 2016.

Tankefangst under kick-off på Lampeland 19. september 2016

Foto: Elin Halland Simensen

 

Tankefangst

Tankefangst er en måte å innhente informasjon på fra en stor gruppe innbyggere. Metodevarianten ble presentert av vår gode hjelper Ivar Haugstad og er inspirert av konseptet «Planning For Real» utviklet av Tony Gibson hvor kjernen er «skulder ved skulder, hendene på bordet og fokusert blikk» - fritt oversatt til norsk (Gibson 1998). Vi benyttet TANKEFANGST som metode i alle våre møter med innbyggere, samt lag og foreninger høsten 2016.

 

Beskrivelse

Gruppa står rundt et bord som er dekket med papir og skriver det man tenker om et bestemt tema, spørsmål eller oppgave innenfor en gitt tidsramme. Innbyggere fra alle tre kommunene i Numedal ble 19.september 2016 spurt om å fullføre følgende setning: «Jeg skulle ønske at kommunen visste at ...». Svarene finner du her.

 

Kommentar

I etterkant har vi sett at deltagerne vil kunne påvirkes av hva sidemannen skriver. Noen ønsket kanskje å forsterke dette ved å gjenta, mens andre kanskje ikke så poenget i å gjenta det som allerede sto på papiret. Dette har gjort det noe vanskelig å evaluere resultatene. Deltagerne kunne også påvirkes av innledere eller foredragsholdere, og resultatene av tankefangsten kan derfor avspeile det fokus foredragsholderne har «levert» på. Resultatene kan også påvirkes også av hvilken «hatt» den enkelte person har på seg når tankefangsten gjennomføres. På et FAU- møte eller et 4H-møte vil man svare ut fra henholdsvis FAU- og 4H-perspektiv.

 

Oppsummering

Resultatene i rapporten bygger på data fra 2016 som er innhentet og bearbeidet av prosjektgruppas lokale medlemmer med hjelp og støtte i behandling, presentasjon og ferdigstillelse av COurban Design Collective, Danmark. I etterkant har prosjektgruppa valgt å samle og presentere de kvalitative data som «kakediagram».

 

Data ble organisert innenfor følgende kategorier: 

Aktiviserende Organisatorisk Fysisk Psykososialt Arbeid/utvikling Skole Bosted/bomiljø

 

Eksempel på innhold i kategoriene:

Aktiviserende: Aktivitetstilbud i ulike lag og foreninger, jakt, fotball mm.

Organisatorisk: Frivillige lag/ foreninger , prioritere hjelp til de som har det vanskelig, verdiskaping mm.

Fysisk: Uterom, offentlige rom, møtepunkter

Psykososialt: Trivsel, glede, møteplasser, omdømme, snikk/snakk/folkesnakk, venner, familie, relasjoner mm.

Skole: Skole/utdanning

Bosted/bomiljø: Bolyst, gode lokale samfunn for alle aldersgrupper mm.

 

Alle innspill og informasjon er digitalisert og kategorisert på en måte som har gitt oss et oversiktsbilde med retningsgivende informasjon og tendenser. Rapporten kan leses her, men oppsummering og evaluering finner du her. 

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater:

1. Hva fremmer folkehelsa i Numedal/ditt nærmiljø?
2. Hva hemmer folkehelsa i Numedal/ditt nærmiljø?

3. Rapport fra tankefangsten

4. Sammenstillingsrapport fra Geir Møller

 

Vi er forsatt interessert i tanker og innspill.

Gå til tankefangstboksen i menyfeltet til høyre og send dine innspill til oss!